Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

 

Ngọc Bảo

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng trực tiếp duy trì và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ĐTLL ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người chỉ đạo, hướng dẫn các chỉ thị, hướng dẫn của trên, nắm chắc điều kiện thực tiễn của đơn vị để xây dựng nội dung, xác định các hình thức, phương pháp ĐTLL ở cơ sở. Mặt khác, thông qua thực hiện chức trách quản lý, điều hành, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTLL, đánh giá chính xác thực trạng đời sống tư tưởng cũng như khả năng miễn dịch của nhân dân trước các tư tưởng thù địch để kịp thời tham mưu, đề xuất giúp cho cấp ủy các cấp có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG ÂM MƯU PHÁ HOẠI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

Ngọc Bảo

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy mục tiêu cốt lõi của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam là nhằm làm chệch hướng con đường phát triển của đất nước; phủ nhận các giá trị ưu việt của chế độ XHCN và thành quả của cách mạng Việt Nam. Phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, làm cho nội bộ ta suy yếu và dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

 

Ngọc Bảo

Một là, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH. Mục đích của các thế lực thù địch đối với nước ta chính là xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá sự nghiệp đổi mới và xây dựng CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bởi vậy, Đảng ta luôn khẳng định: “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH”[1]. Đó là bài học kinh nghiệm to lớn và cũng là một nhiệm vụ trọng yếu mà cuộc ĐTLL ở nước ta hiện nay cần thực hiện.

NGUYỄN QUANG A LỢI DỤNG TÌNH HÌNH MƯA LŨ ĐỂ XUYÊN TẠC VÀ CỔ VŨ "XÃ HỘI DÂN SỰ"

 

Kỳ Anh

Trong trào lưu lợi dụng tình hình mưa lũ tại miền Trung để tuyên truyền xuyên tạc chống Nhà nước ta, mới đây nhà "dân chủ" Nguyễn Quang A đã đăng đàn trên facebook cá nhân và viết" Xã hội dân sự nếu được tổ chức tốt có thể làm tốt hơn các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam gấp ngàn lần trong việc cứu trợ". Có thể nói luận điệu của Nguyễn Quang A không khác luận điệu của những thành phần khác như Nguyễn Lân Thắng hay mấy bài viết trên trang mạng của tổ chức phản động Việt Tân vẫn là những luận điệu xuyên tạc chuyện cứu trợ và sự quan tâm chăm lo cho dân của Đảng, Nhà nước.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

QUÂN ĐỘI – LÁ CHẮN VỮNG CHẮC CHO ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ

 

Cương Trực

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham gia với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả; chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Khi xảy ra thiên tai, Quân đội đã ngay lập tức có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, thậm chí là phải hi sinh vì sự an toàn của đồng bào vùng lũ.

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NHẰM HẠ THẤP UY TÍN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

Cương Trực

Là nét đẹp của văn hóa dân tộc, mỗi khi đất nước gặp khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai thì truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam lại được phát huy thông qua những phong trào, hoạt động từ thiện. Song gần đây, lợi dụng danh nghĩa từ thiện, một số cá nhân đã có hành vi không đúng mực, biến việc làm ý nghĩa và tốt đẹp này thành phương thức phục vụ mục đích cá nhân, đánh bóng hình ảnh, thậm chí để hạ thấp uy tín của chính quyền địa phương. Đây là hoạt động cần vạch trần và phản bác.

TOÀN ĐẢNG VÀ CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LUÔN SÁT CÁNH CÙNG NHÂN DÂN CHỐNG THIÊN TAI

 

Trần Trung

Trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn nham hiểm.