Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 TCCS - Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay, cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khát vọng, lý tưởng và phân kỳ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết khẳng định ở nước ta, lý tưởng của Đảng gắn với khát vọng của nhân dân về chủ nghĩa xã hội được thể hiện qua cách thức phân kỳ có tính mở về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên hai phương diện kết nối với nhau là hiện đại hóa gắn với văn minh của nền sản xuất xã hội. Bài viết làm rõ phân kỳ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với các tiêu chí cơ bản: Con người là chủ thể, là động lực trung tâm và phát triển toàn diện; bảo đảm và gắn kết các quyền dân sinh - dân chủ - dân tộc như kiềng ba chân; thể chế phát triển nhanh - bền vững gắn với bao trùm để đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phản bác luận điệu xuyên tạc “chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản”

 (LLCT) - Từ nhân sinh quan và trong thực chất hệ thống quan điểm của mình, những người sáng lập chủ nghĩa Mác đã thể hiện rõ quan điểm tư tưởng, lập trường nhân văn, nhân bản đúng đắn và sâu sắc, hoàn toàn trái ngược với luận điệu của những thế lực thù địch, phản động cho rằng chủ nghĩa Mác chỉ bàn về kinh tế, chính trị, chuyên chính, bạo lực..., bỏ rơi vấn đề con người, nên thiếu tính nhân văn, nhân bản.

NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

HH

Một là, xây dựng đội ngũ, các nhà khoa học xã hội nhân văn có uy tín đủ về số lượng, có cơ cấu và chất lượng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh lý luận trong tình hình mới.

Muốn nâng cao năng lực đấu tranh lý luận không thể không gắn với xây dựng đội ngũ các nhà khoa học có uy tín. Đội ngũ này chỉ thực sự vững mạnh trên cơ sở kết hợp thống nhất cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng, trong đó chất lượng là quan trọng nhất.

YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY

 HH

Đấu tranh lý luận (ĐTLL) là một nội dung, một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, chịu sự quy định và phải phục tùng cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ấy; đồng thời đấu tranh giai cấp, dân tộc còn đặt ra cho cuộc ĐTLL những yêu cầu, nội dung mới. ĐTLL luôn là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình phát triển của cách mạng nước ta. Đó là hoạt động có tổ chức, mang tính tích cực, chủ động đòi hỏi phải đáp ứng tốt những yêu cầu cơ bản sau:

TÍNH ĐẶC THÙ CỦA ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

HH

ĐTLL ở nước ta hiện nay, diễn ra trong điều kiện đất nước có hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong khi kẻ thù lại luôn tìm mọi cách để tấn công phá hoại sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng ta. Đất nước ta, sau hơn 50 năm hòa bình, thống nhất, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đã giành được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG XÃ HỘI

 HH

Lý luận có vai trò vô cùng to lớn đối với cách mạng xã hội bởi: 

Một là, lý luận soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo cách mạng. Trong quá trình cách mạng xã hội, bất cứ giai cấp nào muốn thu được thắng lợi, giữ được vị trí thống trị và lãnh đạo xã hội đều cần có một học thuyết, một cơ sở lý luận chứng minh cho tính đúng đắn, hợp lý của những mục tiêu, lý tưởng mà giai cấp mình theo đuổi, từ đó thống nhất về ý chí, về tổ chức để có thể tập trung toàn bộ lực lượng vật chất tiến hành cuộc đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng. Do đó, trong mọi thời kỳ cách mạng xã hội đều cần những nhà khai sáng, những nhà lý luận, những nhà tư tưởng tiến hành công tác lý luận và công tác tư tưởng phục vụ cho cuộc cách mạng đó.