Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

 TG-Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động này cũng như những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý các tổ chức, hội, nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân cũng như chống phá đất nước.

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

 (TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”. 

NGUỒN SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH LÀM NÊN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Phạm Trung

Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh vô địch làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài về tinh thần và lực lượng. Nhận thấy vai trò to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 1930, ngay từ Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã vạch ra sự cần thiết phải xây dựng một Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết các giai tầng trong xã hội, các tổ chức chính trị và mọi người dân, tạo sức mạnh to lớn để phấn đấu cho sự nghiệp chung giải phóng dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

NHỚ MÃI MỘT CON NGƯỜI TÀI ĐỨC VẸN TOÀN

 Phạm Trung

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023) là dịp để tưởng nhớ, tri ân người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người tài đức vẹn toàn.

MỘT TẤM GƯƠNG MẪU MỰC VỀ ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA

Phạm Trung

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một thiên tài quân sự của thế giới, Tổng Tư lệnh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, là nhà văn hóa lớn.

KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 Phạm Trung

QĐND-Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023) là dịp để tưởng nhớ, tri ân người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

QĐND-Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.